عنوان: عملیات حمل و تخلیه 500 هزار تن انواع نهاده

مهلت دریافت سند: ۱۷ آذر ۱۳۹۷
سازمان مرتبط: .
نوع: بارگیری، حمل و تخلیه - کیسه گیری