عنوان: مناقصه بین المللی حدود 60/000 تن کلرور پتاسیم گرانوله

مهلت دریافت سند: ۱۷ مرداد ۱۳۹۷
سازمان مرتبط: .
نوع: بین المللی

خرید کودشیمیایی کلرور پتاسیم گرانوله