عنوان: آگهی حراج حدود 74363 کیلوگرم مواد حاصل از بوجاری بذور برنج در رشت

مهلت دریافت سند: ۱۹ اسفند ۱۳۹۶
سازمان مرتبط: .
نوع: مزایده