عنوان: آگهی حراج حدود 91/832 کیلوگرم مواد حاصل از بوجاری بذور گندم در سمنان

مهلت دریافت سند: ۲۲ آبان ۱۳۹۶
سازمان مرتبط: .
نوع: مزایده