عنوان: مزايده فروش 305 تن مواد حاصل از بوجاري بذور گندم و جو در استان تهران

مهلت دریافت سند: ۱۴ آبان ۱۳۹۶
سازمان مرتبط: .
نوع: مزایده