عنوان: آگهی حراج حدود 156/000 کیلوگرم ضایعات حاصل از بوجاری گندم در هرمزگان

مهلت دریافت سند: ۱۵ مهر ۱۳۹۶
سازمان مرتبط: .
نوع: مزایده