عنوان: مناقصه امور حفاظتی و نگهبانی در كرمانشاه

مهلت دریافت سند: ۳۰ خرداد ۱۳۹۶
سازمان مرتبط: .
نوع: متفرقه