عنوان: آگهی حراج مواد حاصل از بوجاری شالی در مازندران

مهلت دریافت سند: ۲۶ فروردين ۱۳۹۶
سازمان مرتبط: .
نوع: مزایده