عنوان: آگهی حراج حضوری حدود 43323 كيلوگرم مواد حاصل از بوجاری بذور برنج گواهی شده در شهرستان رشت

مهلت دریافت سند: ۸ اسفند ۱۳۹۵
سازمان مرتبط: .
نوع: مزایده