عنوان: مزایده عمومی نوبت دوم، مجتمع شیمیایی آبیک

مهلت دریافت سند: ۴ اسفند ۱۳۹۹

منتشر کننده: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

سازمان مرتبط: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
نوع: مزایده