معرفی اعضا هیئت مدیره

  • یزدان سیف عضو هیئت مدیره و مديرعامل

  • حمید رسولی عضو هیئت مدیره و معاون بازرگانی

  • تورج منصوری عضو هیئت مدیره و معاون اداری، مالی و پشتیبانی