مسأله بیکاری و راه حل های آن /اهمیت راهکارهای علمی آزموده شده در مدیریت اجرایی


تاریخ ارسال :

۲۰ تير ۱۳۹۷

مسأله بیکاری و راه حل های آن /اهمیت راهکارهای علمی آزموده شده در مدیریت اجرایی