همايش سامان دهی تولید ، واردات و توزیع مواد کودی در اصفهان


تاریخ ارسال :

۶ دي ۱۳۹۵

همايش سامان دهی تولید ، واردات و توزیع مواد کودی در اصفهان

.



با حضور جناب آقای مهندس ملازاده معاون محترم فني و امور توليدی شركت خدمات حمايتی كشاورزی همایش اطلاع رسانی سامان دهی تولید، واردات و توزیع انواع مواد کودی هم زمان با افتتاحیه اولین  نمایشگاه رسمی کود در بخش تحقیقات آب و خاک مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی با مشارکت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  استان اصفهان برگزار گردید.