گزارش بازدید هفتگی کارگروه پایش استانی


تاریخ ارسال :

۴ دي ۱۳۹۷

گزارش بازدید هفتگی کارگروه پایش استانی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

بمنظور پایش استانی و نظارت بر فرایند توزیع کودهای شیمیایی کارگروه پایش باتفاق مدیر توسعه بازرگانی، نماینده شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، نماینده مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و نماینده معاونت بهبود تولیدات گیاهی بصورت سرزده از عوامل توزیع بخش قمرود بازدید و بررسی های لازم بعمل آمد.