حمل و ارسال 150 تن کود شیمیایی اوره در تاریخ 18 اسفندماه سالجاری به شهرستان همدان


تاریخ ارسال :

۱۹ اسفند ۱۳۹۹

حمل و ارسال 150 تن کود شیمیایی اوره در تاریخ 18 اسفندماه سالجاری  به شهرستان همدان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،آقای بهروز الیاسی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان گفت برای تأمین به موقع کود شیمیایی مورد نیاز سرک بهاره کشاورزان استان همدان، مقدار 150  تن کود شیمیایی اوره، در تاریخ 18 اسفندماه سالجاری از مبادی بندر امام خمینی (ره) و بوشهر و همچنین انبار مرکزی شرکت برای کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در شهرستان همدان حمل و ارسال شد تا طبق لیست مدیریت جهاد کشاورزی و مرکز خدمات شهرستان بین کشاورزان منطقه توزیع شود.