سهم کود کارگزاران


تاریخ ارسال :

۲۸ بهمن ۱۳۹۹

سهم کود کارگزاران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت: در روز دوشنبه مورخ 27 بهمن ماه مقدار 75 تن کود اوره از مبدا پتروشیمی بجنورد برای کارگزاران استان بارگیری و حمل شد.