توزیع کود پتاسه شهرستان قیروکارزین استان فارس


تاریخ ارسال :

۷ آبان ۱۳۹۹

توزیع کود پتاسه شهرستان قیروکارزین استان فارس

به گزارش رابط روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از توزیع 15 تن کود پتاسه در شهرستان قیروکارزین در مهرماه سال جاری از طریق کارگزاران تحت پوشش این شرکت خبرداد.