تامین وتوزیع کوددرشهرستان کنگاوراستان کرمانشاه


تاریخ ارسال :

۲۶ شهريور ۱۳۹۹

تامین وتوزیع کوددرشهرستان کنگاوراستان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاهمهندس گودرزد حیاتی مدیر شرکت خدمات حمایت کشاورزی استان کرمانشاه اعلام کرد مقدار 45000 کیلوگرم کود نیترات امونیوم مخلوط با سولفات امونیوم جهت بهره برداران شهرستان کنگاور تامین و توزیع شد.