جلسه سرپرست شعبه فارس با همکاران امور نقلیه


تاریخ ارسال :

۱۱ مرداد ۱۳۹۹

جلسه سرپرست شعبه فارس با همکاران امور نقلیه

براساس گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،در تاریخ 11 مردادماه 99 جلسه ای راس ساعت 8 صبح با حضور سرپرست شعبه فارس با همکارام امور نقلیه برگزار و بحث و تبادل نظر درخصوص وظایف محوله انجام گرفت.