کود توزیعی شهرستان نهبندان


تاریخ ارسال :

۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۹

کود توزیعی شهرستان نهبندان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبیمحمد تقی آژنگ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت: در فروردین ماه سال جاری مقدار 70 تن کود شیمیایی اوره در شهرستان نهبندان توزیع شده است.