کود فسفاته خراسان جنوبی


تاریخ ارسال :

۲۰ فروردين ۱۳۹۹

کود فسفاته خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبیمحمد تقی آژنگ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت : در سال 98 مقدار 2910 تن کود فسفاته در بین متقاضیان کود خراسان جنوبی توزیع شده است.