قرارداد کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران تمدید شد.


تاریخ ارسال :

۲۹ تير ۱۳۹۸

قرارداد کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران تمدید شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران ،قراردادهای کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی استان تهران تمدید شد . زهرا عبادی کارشناس بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران ، گفت : با توجه به اتمام قرارداد عاملین توزیع نهاده های کشاورزی در سال جاری کلیه اقدامات لازم و مراحل تمدید تحت نظارت کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران انجام و 28 قراداد عاملیت توزیع اعم از اتحادیه تعاونی روستایی و عاملین بخش خصوصی تمدید شد .