جلسه ی بازگشایی پاکات استعلام بهای خدمات خودرویی


تاریخ ارسال :

۱۲ خرداد ۱۳۹۸

جلسه ی بازگشایی پاکات استعلام بهای خدمات خودرویی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم جلسه بازگشایی پاکات استعلام بهاء خدمات خودرویی قم با حضور کلیه اعضاء کمیسیون معاملات استان در سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار گردید و باتوجه به صرفه و صلاح شرکت مناسب ترین پیشنهاد بعنوان برنده اعلام گردید.