بازدید از مراحل کیسه گیری کود


تاریخ ارسال :

۴ اسفند ۱۳۹۷

بازدید از مراحل کیسه گیری کود

به گزارش روابط عمومی مدیریت حسابرسی و بازرسی شرکت خدمات حمایتی کشاورزیگروه پایش ستادی مستقر در استان کرمانشاه از مراحل کیسه گیری کود اوره ودی آمونیم در انبارهای سازمانی بازدید نمودوضمن کنترل عملیات تذکرات لازم جهت پیشگیری از اشکال در روند کیسه گیری را به مسئولین مربوطه یاد آوری نمود./