راه اندازی سامانه جامع ثبت حقوق و مزایای کارکنان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی


تاریخ ارسال :

۳۰ بهمن ۱۳۹۷

راه اندازی سامانه جامع ثبت حقوق و مزایای کارکنان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

به گزارش روابط عمومی مدیریت امور مالی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

 سامانه جامع ثبت حقوق و مزایای کارکنان و مدیران با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه راه اندازی و اطلاعات حقوق و مزایای سال 1397 در آن ثبت خواهد شد.