هماهنگی و برنامه ریزی در خصوص چگونگی تخصیص کود اوره فله ای


تاریخ ارسال :

۳۰ بهمن ۱۳۹۷

هماهنگی و برنامه ریزی در خصوص چگونگی تخصیص کود اوره فله ای

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارسامروز جلسه هماهنگی و برنامه ریزی کود در خصوص چگونگی تخصیص کود اوره فله ای و وضعیت کیسه گیری کود در انبار های سازمانی شرکت، برگزار شد