بازدید گروه کنترل و پایش از انبار سازمانی بنداروز


تاریخ ارسال :

۴ اسفند ۱۳۹۹

بازدید گروه کنترل و پایش از انبار سازمانی بنداروز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر:گروه کنترل و پایش استان از انبار سازمانی کود و با هدف بررسی امکانات مورد نیاز و مسائل و مشکلات مرتبط در راستای بهبود کیفیت ذخیره سازی و توزیع بهینه، از انبار سازمانی بنداروز بازدید و توصیه های لازم به انباردار ارائه کردند.