بازدید مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر از انبار کارگزاری تعاونی روستایی رودحله


تاریخ ارسال :

۴ اسفند ۱۳۹۹

بازدید مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر از انبار کارگزاری تعاونی روستایی رودحله

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهرآقای مهندس شاپور رضائی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر به همراه مسئول امور کود استان، به منظور بررسی وضعيت انبار، روند توزیع کود، برچسب قیمت گذاری، موجودی کودهای شیمیایی از انبار کارگزاری تعاونی روستایی رود حله شهرستان بوشهر بازدید به عمل آوردند.