تامین کود سوپر فسفات شهرستان بیرجند


تاریخ ارسال :

۴ اسفند ۱۳۹۹

تامین کود سوپر فسفات شهرستان بیرجند

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 محمد مهدی سعیدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان از تامین و توزیع 7300 کیلوگرم کود سوپر فسفات تریپل به کارگزاران شهرستان بیرجند در بهمن ماه خبر داد.