دومین محموله از طریق حمل ناوگان ریلی حاوی 270 تن کود اوره در ایستگاه راه آهن استان قزوین تخلیه شد


تاریخ ارسال :

۱۳ آذر ۱۳۹۷

دومین محموله از طریق حمل ناوگان ریلی حاوی 270 تن کود اوره در ایستگاه راه آهن استان قزوین تخلیه شد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین،

دومین محموله از طریق حمل ناوگان ریلی حاوی 270 تن کود اوره در ایستگاه راه آهن قزوین تخلیه شد.