گزارش کار گروه نظارت بر توزیع کود عاملین شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین


تاریخ ارسال :

۱۳ آذر ۱۳۹۷

گزارش کار گروه نظارت بر توزیع کود عاملین شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین،

به منظور پایش و نظارت بر فرایند توزیع کودهای شیمیایی توسط کارگزاران، در آذر ماه سالجاری کارشناسان نظارت و مسئول حراست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین از   انبار  5 نفر از عاملین توزیع نهاده های کشاورزی شهرستان تاکستان بازدید بعمل آورده و ضمن کنترل دقیق و نظارت بر توزیع موارد لازم را به آنان تذکر دادند.