بازدید از انبارهای سازمانی استان در شهرستان دشتستان


تاریخ ارسال :

۹ آذر ۱۳۹۷

بازدید از انبارهای سازمانی استان در شهرستان دشتستان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر،
س از بازگشایی پاکات مناقصه بارگیری و تخلیه ۲۰۰ هزار تن انواع نهاده های کشاورزی ‌و‌تعیین پیمانکار منتخب در استان بوشهر، بازدید از انبارهای سازمانی استان در شهرستان دشتستان که در حال تحویل و تخلیه کود DAPبه صورت فله بودند با حضور جناب اقای فلاح و جناب اقای هرمزی در معیت جناب اقای موسوی فرد صورت پذیرفت.