گزارش تصویری از تخلیه کشتی باسکار حامل کود دی آمونیوم فسفات


تاریخ ارسال :

۱۵ آبان ۱۳۹۷

گزارش  تصویری از تخلیه کشتی باسکار حامل کود دی آمونیوم فسفات

.