جلسه شورای هماهنگی امور اداری - مالی


تاریخ ارسال :

۱۵ آبان ۱۳۹۷

جلسه شورای هماهنگی امور اداری - مالی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی،

دومین جلسه شورای هماهنگی امور اداری – مالی در محل سالن جلسات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی با حضور کلیه اعضاء تشکیل شد.

جلسه در تاریخ سیزدهم آبان ماه برگزار شد.