انعکاس خبر تقدیر از مازندران در نمایشگاه برنج


تاریخ ارسال :

۱۸ مهر ۱۳۹۷

انعکاس خبر تقدیر از مازندران در نمایشگاه برنج

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران،روزنامه فجر خزر با چاپ و انتشار خبر مربوط به تقدیر رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران نسبت به انعکاس آن در سطح وسیع و در قالب شبکه ارتباط جمعی اقدام نمود.