نمونه کودهای وارده به انباراستان جهت انجام آنالیز به مرکزتحقیقات کاربردی نهاده ها ارسال گردید


تاریخ ارسال :

۱۸ مهر ۱۳۹۷

نمونه کودهای وارده به انباراستان جهت انجام آنالیز به مرکزتحقیقات کاربردی نهاده ها ارسال گردید
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی:
طبق گزارش مسئول محترم امور فنی استان خراسان رضوی  آقای مهندس بدیع: تعداد ۶۷ نمونه از کودهای وارده به انبار شامل تولیدات پتروشیمی ها، واردات از مبادی و کارخانجات تولید داخل تهیه و بانضمام صورتجلسات مربوطه جهت انجام آنالیز به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده ها ارسال گردیده است.