گزارش بازرسی کنترل کیفی از انبارهای کارگزاران توزیع


تاریخ ارسال :

۱۵ مهر ۱۳۹۷

گزارش بازرسی کنترل کیفی از انبارهای کارگزاران توزیع

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان:

در راستای اجرای اوامر جناب آقای مهندس رسولی عضو هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ، طی دستور العمل نظارت ایشان ، نماینده این مدیریت به همراه اعضای کمیته بازرسی کود استان ( متشکل از نمایندگان از معاونت بهبود تولیدات گیاهی استان – مرکز تحقیقات کشاورزی استان – بازرسی  جهاد کشاورزی استان) ازانبارهای تحت پوشش این مدیریت در شهرستان بندر خمیر وشهرستان حاجی آباد بازدید به عمل آورده و به بررسی مواردی از جمله نصب نرخنامه مصوب ، حواله های صادره توسط مراکز جهاد و مدیریت ها در بخش ها و شهرها، دفاتر ثبت و فروش کارگزاران، شماره ثبت کودی ، موجودی انبار، وزن کیسه ها و کیفیت کود وکیسه های کود پرداختند.