ادامه بازدیدهای ادواری از کارگزاران استان البرز


تاریخ ارسال :

۸ مهر ۱۳۹۷

ادامه بازدیدهای ادواری از کارگزاران استان البرز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز:

در راستای دستورالعمل های صادره در خصوص پایش کارگزاران و بازدید ادواری از انبارهای کارگزاران ،‌ لذا بدین منظور کارشناسان بازرگانی استان ضمن بازدید از انبارهای کارگزاران و کنترل میزان موجودی کودهای شییمیایی توزیعی ، از کودهای غیریارانه ای نیز نمونه برداری صورت پذیرفته است .