پایش کود اوره و تشکیل تیم نظارت در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان


تاریخ ارسال :

۹ شهريور ۱۳۹۷

پایش کود اوره و تشکیل تیم نظارت در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان:

  در راستای اجرای بخشنامه های مدیر عامل محترم جناب آقای مهندس رسولی و همچنین نامه مشاور محترم مدیر عامل در امور استان ها جهت پایش کود اوره و تشکیل تیم نظارتی استان در مورخ 97/06/05 تعداد 8 تیم نظارتی برای 8 شهرستان استان تشکیل و عازم مناطق مختلف استان گردیدند تا نسبت به توجیه کارگزاران و سایر موارد طبق دستورالعمل اقدام نمایند .

این تیم ها بصورت مستمر کودهای ارسالی به کارگزاران برای کشت پائیزه را پایش خواهندنمود.

ضمناً لازم به ذکر است این تیم را نماینده مدیریت جهاد کشاورز شهرستان مربوطه ، حراست شهرستان ، نماینده شرکت خدمات حمایتی ، عند الزوم سایر اعضا همراهی خواهند نمود.