نمونه برداری از انواع کودهای شیمیایی


تاریخ ارسال :

۳ شهريور ۱۳۹۷

نمونه برداری از انواع کودهای شیمیایی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی:

 در سال ۱۳۹۷ کمیته پایش کودی استان متشکل از نمایندگان مدیریت زراعت، بخش خاک و آب مرکز تحقیقات، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اقدام به تهیه ۲۰ نمونه از انواع کودهای مایع و جامد از مراکز تولید کود و کارگزاران فروش بخش خصوصی و تعاونی نمود که جهت آنالیز به مرکز تحقیقات خاک و آب کشور ارسال شده است.

در همین راستا در بهمن ماه سال ۱۳۹۶ تعداد ۲۰ نمونه جهت آنالیز به مرکز تحقیقات خاک و آب کشور ارسال که جوابیه آن با اعلام ۸ نمونه قابل قبول و ۱۲ نمونه غیر قابل قبول اعلام گردید