برگزاری تجدید مناقصه حمل و تخلیه 300 هزار تن انواع نهاده های کشاورزی در استان فارس


تاریخ ارسال :

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

برگزاری تجدید  مناقصه حمل و تخلیه 300 هزار تن انواع نهاده های کشاورزی در استان فارس

به گزارش رابط روابط عمومی کمیسیون معاملات:

در تاریخ 97/5/29 استان فارس تجدید  مناقصه حمل و تخلیه 300 هزار تن انواع نهاده های کشاورزی از مبدا پتروشیمی را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار می نماید.