ثبت حواله های فروش نهاده های کشاورزی در سیستم هوشمند، استان خراسان رضوی


تاریخ ارسال :

۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۹

ثبت حواله های فروش نهاده های کشاورزی در سیستم هوشمند، استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورز استان خراسان رضویاز ابتدای سال جاری تا کنون حدودا" 27 هزار تن رسید انبار مربوط به انواع کود های شیمیایی که توسط کارگزاران تحت پوشش این شرکت می باشد در سیستم هوشمند ثبت گردیده است. موجودی انبارهای کارگزاران به میزان حدودا" 7 هزار تن می باشد که این عملکرد نشان دهنده ثبت 78 در صدی میزان حواله فروش به کشاورزی در سال جاری می باشد.