برگزاری مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در بندر امام خمینی (ره)


تاریخ ارسال :

۲۰ تير ۱۳۹۷

برگزاری مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در بندر امام خمینی (ره)

به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مناقصه امور خدمات و پشتیبانی نمایندگی شرکت در بندرامام خمینی (ره) در تاریخ 97/4/17 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام گردید.