برگزاری مناقصه خدمات خودرو و نقلیه در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ستاد


تاریخ ارسال :

۲۰ تير ۱۳۹۷

برگزاری مناقصه خدمات خودرو و نقلیه در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ستاد

به گزارش روابط عمومی مدیریت اموراداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی:دریافت اسناد مناقصه خدمات خودرو از تاریخ 97/4/13 تا تاریخ 97/4/24 و از تاریخ 97/4/25 لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 97/5/3 تحویل پاکات مناقصه به اداره حراست

و در تاریخ 97/5/6 ساعت 14 بازگشایی پاکات پیشنهادی توسط کمیسیون معاملات صورت خواهد گرفت.