شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به انجمن شرکت های صنعت پخش ایران پیوست


تاریخ ارسال :

۹ تير ۱۳۹۷

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به انجمن شرکت های صنعت پخش ایران پیوست

انجمن شرکتهای صنعت پخش ایران به همت جمعی متشکل از شرکت های صنعت پخش و به موجب ماده ۱۳۱ قانون جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۸در اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمای وزارت کار و متعاقب آن در سال ۱۳۸۰در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بمنظور حفظ حقوق و منافع قانونی و بهبود وضعیت اقتصادی کارفرمایان شرکتهای پخش که خود متضمن حفظ منافع جامعه می باشد به ثبت رسیده است.

 هدف از تشکیل این انجمن، حفظ و حمایت و توسعه صنف و صنعت پخش در سراسر کشور، تبادل نظر بین اعضا در جهت استقرار مدون و مطلوب و جدول توزیع و تدوین استاندارد لازم و ایجاد یک مرکز اطلاع رسانی به منظور کسب و طبقه بندی و پردازش اطلاعات مربوط به استانداردها ، مشتریان ، شرکتهای علمی و تکنولوژی از طریق ارتباط تنگاتنگ با مراکز بانک های اطلاعاتی در سطوح بین المللی و داخلی و نیز برقراری ارتباط نزدیک میان صنف پخش با دانشگاهها ، موسسات ، مراکز علمی و پژوهشی و ارتقا سطح علمی اعضا و تشکیل سمینارها و دوره های آموزشی در رابطه با صنف پخش است.

 شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بعنوان اولین شرکت ایرانی فعال در حوزه توزیع نهاده های کشاورزی، به این انجمن پیوسته است.