بازدید از اثاثیه اسقاطی شرکت خدمات حمایتی آذربایجان غربی


تاریخ ارسال :

۵ آذر ۱۳۹۸

بازدید از اثاثیه اسقاطی شرکت خدمات حمایتی  آذربایجان غربی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربیدر روز یکشنبه مورخ 26 آبان 1398 آقای فاضل حسن زاده از ستاد همراه با معاونت محترم و مسئول امور مالی شرکت از اثاثیه و منصوبات اسقاطی متعلق به شرکت خدمات حمایتی استان آذربایجان غربی بازدید کردند. مقرر شد پس از قیمت گزاری و تایید کارشناس مربوطه، مجوز فروش اموال مذکور صادر شود.