برگزاری کارگاه آموزشی تغذیه گیاهی در مزارع گندم و کلزا استان بوشهر


تاریخ ارسال :

۲۴ بهمن ۱۳۹۶

برگزاری کارگاه آموزشی تغذیه گیاهی در مزارع گندم و کلزا استان بوشهر

لطفا متن کوتاه را وارد کنیدبرگزاری کارگاه آموزشی تغذیه گیاهی در مزارع گندم و کلزا و بررسی مقایسه ای عملکرد در مزارع مختلف با توجه به میزان و نحوه استفاده از کودهای شیمیایی و ریزمغذی با حضور کارشناسان و بهره برداران پیشرو و اعضای بنیاد توانمندسازی گندمکاران از شهرستانهای استان بوشهر حاصل همکاری معاونت بهبود تولیدات گیاهی استان با مدیریت ترویج و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی هم اکنون در محل شرکت خوشه طلایی (تولید کننده بذر استان)