نشست هم اندیشی شرکت خدمات حمایتی استان اصفهان با مدیریت جهادکشاورزی


تاریخ ارسال :

۲۴ بهمن ۱۳۹۶

نشست هم اندیشی شرکت خدمات حمایتی استان اصفهان با مدیریت جهادکشاورزی
نشست هم اندیشی شرکت خدمات حمایتی استان اصفهان با مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان برخوار و کشاورزان پیشرو در منطقه در خصوص معرفی نهاده های کشاورزی کود- سم- بذر و ماشین الات کشاورزی و بازدید از مزارع کشاورزان