لوح تقدیر و تشکر مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی بندرعباس از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان


تاریخ ارسال :

۲۰ دي ۱۳۹۶

لوح تقدیر و تشکر مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی بندرعباس از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان

.