آقای مهندس فلاح مدیربازرگانی داخلی اعلام کرد:


تاریخ ارسال :

۲۱ آبان ۱۳۹۶

آقای مهندس فلاح مدیربازرگانی داخلی اعلام کرد:

.ازابتدای سال 1396 تا کنون، 9 مرحله مناقصه تامین کود با  استقبال تولیدکنندگان داخلی توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی برگزارگردید، که بدین وسیله حدود 120 هزارتن کودداخلی در انواع سوپرفسفات های گرانوله، سولفات پتاسیم گرانوله و پودری و سوپرفسفات تریپل تامین و با برندگان مناقصه قرارداد بسته شده که طبق برنامه، تحویل و توزیع آن به کشاورزان از طریق شبکه بزرگ کارگزاران شرکت، انجام می گردد.

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، همواره در برنامه تامین کودهای کشاورزی، استفاده از حداکثر ظرفیت شرکت های تولیدکننده داخلی را به عنوان یک الویت درنظردارد.